!!!..ผลการดำเนินงานความโปร่งใส ITA ปี 2563..!!!
tu ประกาศเจตนารมย์สุจริตและการป้องกันทุจริตขององค์กร
tu EB1 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
tu EB2 การกำหนดมาตรการกลไกระบบความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
tu EB3 รายงานการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  2563
tu EB4 การเผยแพร่บันทึกวิธีการและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
tu EB5 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามาการดำเนินงานตามภารกิจหลัก
tu EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจของหน่วยงาน
tu EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจของหน่วยงาน
tu EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต
tu EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
tu EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี
tu EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
tuEB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป
tuEB13 หน่วยงานกำหนดมาตรการ กลไกหรือวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ฯ
tuEB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
tuEB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
tuEB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน
tuEB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
tuEB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
tuEB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
tuEB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
tuEB21 หน่วยงานจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยกำหนดมาตรการหรือวางระบบ
tuEB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน
tuEB23 หน่วยงานทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการฯ
tuEB24 หน่วยงานกำกับติดตามการดำเนินงานแผนการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
tuEB25 หน่วยงานกำหนดมาตรการ กลไกหรือวางระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
tuEB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน